Dades de l’responsable de l’arxiu

 • Identitat: Orum SCP  – CIF: J25485871
 • Direcció / C. P: CARRER BALLESTER, 9 BAIXOS, LOCAL, 25002, LLEIDA
 • Telèfon: 973238385
 • E-mail: orumgerencia@orumcenter.cat

Finalitats de l’tractament

L’informem que les dades que ens faciliti per qualsevol mitjà (pàgina web, correu electrònic, formularis en paper, i / o qualsevol altre document) seran incorporades un fitxer titularitat de Orum SCP .

Orum SCP tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través el Currículum Vitae (CV): o en el formulari facilitat a la secció “Contactar”, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament a Orum SCP perquè procedeixi a el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Orum SCP tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i / o accés no autoritzat. Conservació de les dades: Així mateix l’informem que Orum SCP podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs el termini de procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Remissió de comunicacions promocionals via electrònica i de newsletters : Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre els nostres serveis, ofertes, promocions i articles o contingut (newsletter, e-book), que puguin resultar del seu interès, via electrònica (e- mail, SMS, WhatsApp) i / o telefònica.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: orumgerencia@orumcenter.cat.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per Orum SCP .

Com obtenim les seves dades?

Orum SCP obté les seves dades per les següents fonts:

 1. La informació que vostè ens facilita quan contracta i manté productes i / o serveis amb nosaltres, tant de forma directa com indirecta.
 2. Fonts d’informació externes, com diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet, així com a terceres empreses a les que Un. hagi prestat el seu consentiment per a la cessió de les seves dades a entitats de crèdit, financeres i d’assegurances.

En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories: dades de caràcter identificatiu, dades referents a les seves característiques personals i circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, informació comercial.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Si cancel·la tots els contractes, vostè podrà:

 1. Mantenir el consentiment per desenvolupar accions comercials: tractarem les seves dades per a les accions comercials que hagi consentit. Considerarem que ha triat aquesta opció si no revoca el consentiment expressament.
 2. Revocar el consentiment per desenvolupar accions comercials: cancel·larem les seves dades mitjançant el bloqueig dels mateixos.

Amb aquest bloqueig, Orum SCP no tindrà accés a les seves dades i només els tractarà per a la seva posada a disposició a les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal, per a l’atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejats durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantingudes amb Orum SCP , procedint a la supressió física de les seves dades un cop transcorreguts aquests terminis.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals dades a tercers països.

Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès a el compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 • Organismes Públics, Agència Tributària, jutges i tribunals i, en general, autoritats competents, quan Orum SCP tingui l’obligació legal de facilitar-los.
 • Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació en el núvol i de correu electrònic.
  Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç:https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
  Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats de Privacy Shield.
  Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield al web de el Departament de Comerç dels EUA .:https://www.privacyshield.gov/welcome
  Així mateix, pots comprovar l’adhesió de Google a l’Privacy Shield en el següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 • Facebook Ireland, Ltd amb domicili en 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlanda. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç:https://es-es.facebook.com/privacy/explanation. Facebook participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats de l’Privacy Shield.
  Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield al web de el Departament de Comerç dels EUA .:https://www.privacyshield.gov/welcome
 • Twitter, amb domicili a 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://twitter.com/es/privacy
  Twitter participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats de Privacy Shield.
  Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield al web de el Departament de Comerç dels EUA .:https://www.privacyshield.gov/welcome
 • Webempresa SL, amb domicili en C / Almagro 11 6è 7a 1. 28010 Madrid. Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.webempresa.com/aviso-legal.html
 • Al marge de les anteriors comunicacions de dades, Orum SCP compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte d’Orum SCP com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Orum SCP segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de Orum SCP ; i suprimir o retornar les dades a Orum SCP un cop finalitzi la prestació dels serveis.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Dades bancàries.

No es tracten dades especialment protegides.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en Orum SCP estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Orum SCP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant de Orum SCP en l’adreça dalt indicada, adjuntant fotocòpia del DNI de titular de les dades o en l’e-mail orumgerencia@orumcenter.cat

Actualitzacions i modificacions

Orum SCP es reserva el dret de modificar i / o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a al web.

Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política en la següent adreça: orumgerencia@orumcenter.cat.

Responsabilitat i Obligacions el prestador

Responsabilitats pel que fa als continguts

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general, així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.

Orum SCP s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment pel que fa a les característiques tècniques dels cables.

Orum SCP rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per Orum SCP o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines webs (links)

Els enllaços introduïts a www.cediapsegria.cat són de caràcter merament informatiu i, per tant, Orum SCP no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, Orum SCP declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

Responsabilitat en el supòsit en què aquesta pàgina sigui el destí de l’enllaç introduït en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la pàgina web de Orum SCP s’ha d’atenir a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament. Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de Orum SCP ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de Orum SCP , la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de Orum SCP , incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de Orum SCP .

Si volgués fer constar algun signe distintiu de Orum SCP com marques, logos, denominació haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de Orum SCP .

Es prohibeix, excepte autorització expressa de Orum SCP , donar d’alta els elements de text de la marca o del logo, el nom de domini o la denominació social de Orum SCP com a paraula clau (metatags o metanames) per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

Orum SCP no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de Orum SCP amb el titular d’aquesta pàgina web.

Responsabilitat aspectes tècnics

Orum SCP no garanteix la continuïtat de l’funcionament de la pàgina web a l’igual que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Orum SCP no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Orum SCP pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi Orum SCP relativa a l’ús de el lloc. A aquests efectes Orum SCP es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través de la pàgina web.

Durada i Modificació

Orum SCP tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, total o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per Orum SCP .

Orum SCP podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre la societat Orum SCP que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per la mateixa.

Legislació i Jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i l’empresa Orum SCP sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals de Lleida.