Skip to content

MISSIÓ

El CDIAP-SEGRIÀ té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil des de la concepció fins als 6 anys que presenta trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn. Treballant des d’un model interdisciplinari, per tal de contribuir a millorar la seva qualitat de vida, tenint en compte tant la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic i la intervenció terapèutica. Aquest model implica la coordinació i cooperació amb la xarxa de salut, d’educació i serveis socials, així com desenvolupant tasques d’assessorament, formació, docència i recerca.

CDIAP-SEGRIÀ atén les poblacions de el barri antic de la ciutat de Lleida (Centre Històric i Democràcia) i tots els pobles de la comarca del Segrià.

VISIÓ

La tasca que realitzem té un caràcter interdisciplinari i especialitzat en el desenvolupament de l’infant on conflueixen les disciplines següents: neuropediatria, fisioteràpia, psicologia, treball social i logopèdia. Totes aquestes disciplines coincideixen a accentuar la importància de la prevenció i del caràcter precoç de la intervenció, ja que durant les primeres etapes de la vida hi ha una gran plasticitat i possibilitat de canvis tan respecte de l’organització neuronal i psíquica com de la relació amb el seu entorn cuidador.

Atenció que contempla el desenvolupament de l’infant
de forma integral. Entenem a l’infant amb la seva singularitat i donant especial importància
a les relacions i vincles afectius amb el seu entorn.

Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els
professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat de participació en les
polítiques locals que vetllen per l’atenció a la petita infància.

La formació es sosté en diferents activitats:
supervisions individuals i/o grupals, sessions clíniques, grups de treball i sessions
formatives. Tot això es du a terme amb la col·laboració de formadors o supervisors interns
i externs a l’equip. En les activitats de formació es té en compte a més dels aspectes
teòrics, la nostra pràctica clínica a través de la presentació, discussió i reflexió sobre els
casos. També es treballa a partir de les publicacions que ens permet aprofundir i
actualitzar coneixements.

VALORS

fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.

potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.

basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.

potenciant el treball intradisciplinari i multidisciplinari com a model assistencial.

potenciant la relació amb els recursos de la zona.

elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.

establint processos d’avaluació continuada que afavoreixin l’avaluació i millora.

Inclosa la prevenció de la contaminació, i altres compromisos específics pertinents al context de l’organització.


Millora continua del sistema de gestió per a la millora dels processos i l’acompliment ambiental.

des dels diferents nivells de prevenció actuant per intentar evitar l’aparició de les dificultats alhora que pal·liar la gravetat i les complicacions quan es presenta el trastorn.

establint criteris d’avaluació continua dels principals objectius a aconseguir.

potenciant l’ocupació del sector.

tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.

vetllant en tot moment pel compliment legal.

…les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.

la política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.

 proporcionant unes condicions de treball segures, eliminant perills, reduint els riscos i fomentant, en tot moment, la participació i consulta dels nostres treballadors.